ThaiCDR

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน CDD


1.เพื่อให้รายงานการตายจากเหตุภายนอกมีความถูกต้อง และมีรายละเอียดมากขึ้น

2.เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง ปริมาณ และแนวโน้มการตายของเด็กจากเหตุภายนอก

3.เพื่อค้นหาจุดอ่อนของพฤติกรรมเด็ก ระบบการคุ้มครองดูแล สิ่งแวดล้อม-ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการตาย รวมทั้งการปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ของหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ

4.เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานที่มีบทบาทในการสืบค้นเหตุ ให้มีการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ มากขึ้น

5.เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านระบบการคุ้มครองดูแล ให้มีการสื่อสารและประสานงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนนั้นให้รวดเร็วทันการ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำกับเด็กอื่นๆ อีก

6.เพื่อพัฒนาระบบการบริการ สวัสดิการ การสงเคราะห์ และการคุ้มครองเด็กในพื้นที่

7.เพื่อสื่อสารสาเหตุการตายและแนวทางป้องกันสู่สาธารณะ ให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในความเสี่ยง รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการตายซ้ำในเด็กรายอื่นอีก

8.เพื่อขับเคลื่อนกฎหมาย แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และส่วนกลางให้มีความปลอดภัยในเด็กมากขึ้น


แชร์หน้านี้

©2020 ThaiCDR | ศูนย์พิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและขับเคลื่อนการป้องกัน

ศูนย์พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก
X